جمعه ۳۱ فروردين ۱۳۹۷

  درباره ما

  گالری عکس

اعضای انجمن دوست‌داران محیط زیست اوز با تلاش فاطمه رضایی و فریدون نامی در حرکتی نمادین به صورت گروهی به تماشای فیلم* مصادره* درسینما فردوسی اوز دردانشگاه آزاد اسلامی آمدند. این حرکت در راستای حمایت و ماندگاری اولین سینمای بخش اوز صورت گرفته است

 
[ ارسال عکس ]
آرشیو گالری تصاویر  

  ورود به سایت
نام کاربری
رمز عبور


  آمار
  تحلیل موانع وراهکارهای محیطی توسعه ورزش همگانی درشهرستان لارستان به قلم بی بی فاطمه هاشمی
[ يكشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - 06:26:28 ]

تحلیل موانع وراهکارهای محیطی توسعه ورزش همگانی درشهرستان لارستان  

                                              

بی بی فاطمه هاشمی: مدرس دانشگاه آزاداسلامی اوز

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و راهکارهاي محیطی در توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان بود است. کلیه نخبگان آگاه از زمینه هاي مختلف موضوع مورد بررسی، جامعه پژوهش حاضر هستند. در این بخش، صاحب نظران در بخش هاي مختلف ورزشی شامل استادان دانشگاه، مسئولان و کارشناسان اداره ورزش و جوانان (15 نفر)، مربیان تحصیل کرده (24نفر)، ورزشکاران تحصیل کرده (30 نفر )، به عنوان جامعه مدنظر قرار گرفته اند (در کل 69 نفر)، که به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماري استفاده شدند.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي بود که موانع فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش را مورد مطالعه قرار می داد. به طور کلی، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کمبود اماکن و امکانات و کیفیت پایین اماکن و امکانات به ترتیب داراي بیشترین اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان هستند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان داد که وضعیت ظاهري نامطلوب و کیفیت پایین اماکن و امکانات و نامناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی آن ها داراي بیشترین تأثیر هستند.

واژگان کلیدي: ورزش همگانی، موانع محیطی ورزش، شهرستان لارستان

مقدمه:

امروزه سازمان ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهاي داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و برحسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان ها بایستی به شیوه اي اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن ها وفق دهند. در دنیاي کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی توان از تصمیم گیري هاي یکباره و مبتنی بر قضاوت هاي شهودي و تجربی استفاده کرد. امروزه سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همه سازمان ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردي شوند. گاهی راهبردها از موضع قدرت تعریف می شوند و زمانی براي فایق آمدن بر مسایل بروز می کنند. دانشمندان بسیاري اهمیت برنامه ریزي استراتژیک را از جنبه هاي مختلف مورد بررسی قرار داده اند و همگی روي همبستگی برنامه ریزي استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان ها توافق نظر دارند. به اعتقاد آنان برنامه ریزي استراتژیک فرایندي پویا و منطقی است1.

فراي و استونر (1995) و فرد دیوید (1998) برنامه ریزي استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندي تعریف می کنند که براي کمک به سازمان هاي کوچک طراحی می شود تا آن ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر (2000) برنامه ریزي استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می کند و اگر ویژگی هاي زیر ترکیب شوند، فرایند برنامه ریزي استراتژیک موفق و جامعی را تعریف می کنند. برنامه ریزي استراتژیک متمرکز بر آینده است، به طوري که بعد از 5 الی 10 سال چه تفاوت هایی با اکنون خواهد داشت و آیا آینده سازمان بر مبناي آن چیزي است که احتمال می رود در آینده ایجاد شود.2

ورزش همگانی جهت سلامت هر جامعه ای حیاتی بوده و پیشرفت هر جامعه نیز در گروه وضعیت تندرستی و شادابی آن جامعه می باشد. شهرستان لارستان نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین شهرستان هاي کشور از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی اگر این شهرستان پتانسیل ورزشی خوبی داشته باشد، توسعه ورزش همگانی در مرحله اول می تواند در نهایت به شکوفا شدن استعدادهاي ورزشی این منطقه از کشور منجر

شود. با توجه به اهمیت ورزش و فعالیت بدنی، و با فراگیر شدن علاقه در نزد مردم جهت پرداختن به فعالیت هاي ورزشی، با شناسایی عوامل موانع و راهکارهاي توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان، نه تنها می توان انتظار رشد ورزش را داشت، می توان انتظار داشت تا جوانان با پرداختن به ورزش، از آسیب هاي اجتماعی در امان بمانند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع و راهکارهاي محیطی در توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان بود.

مواد و روش ها:

همه نخبگان آگاه از زمینه هاي مختلف موضوع مورد بررسی، جامعه پژوهش حاضر هستند. در این بخش صاحب نظران در بخش هاي مختلف ورزشی شامل اساتید دانشگاه، مسئولان و کارشناسان اداره ورزش و جوانان (15 نفر)، مربیان تحصیل کرده (24 نفر) و ورزشکاران تحصیل کرده (30 نفر)، به عنوان جامعه مدنظر قرار گرفته اند (در کل 69 نفر)، که به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماري استفاده شدند. ابتدا طی شش جلسۀ مجزا، یک کلاس توجیهی براي آموزش و آشنایی پاسخ دهندگان با مفاهیم و جزئیات برنامه ریزي راهبردي از قبیل چشم انداز، مأموریت، اهداف، ارزش هاي محوري، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها، راهبردها و برنامه هاي عملیاتی برگزار شد و در یک پرسشنامۀ محقق ساخته از آن ها خواسته شد که به سؤالات جواب دهند.

فرایند تحلیل داده ها به این صورت بود که به وسیله ي یک پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات مورد نیاز از افراد شرکت کننده در تحقیق جمع آوري شد و سپس به تجزیه و تحلیل آماري یافته هاي پژوهش جهت مشخص کردن موانع و راهکارهاي محیطی رشد و توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان  پرداخته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي بود که موانع فعالیت بدنی و مشارکت در ورزش را مورد مطالعه قرار می داد. در مرحله اول 13 گویه براي این پرسشنامه به صورت مقیاس لیکرتی پنج ارزشی شناسایی شد. سپس از چهار نفر از پیشکسوتان ورزش که سابقه مدیریت در ورزش را داشتند، شش نفر از جامعه مورد بررسی و سه نفر از محققانی که در این حیطه (رشد و توسعه ورزش) مطالعه کرده بودند، خواسته شد تا نظرات خود را نسبت به روایی صوري و محتوایی سؤالات و هماهنگی سؤالات پرسشنامه با اهداف تحقیق و گزینه هاي مربوط به آن ها اعلام کنند. پس از بررسی نظرات به دست آمده و اعمال آن در پرسشنامه ها، در نهایت تعداد سؤالات پرسشنامه به 10 سؤال کاهش یافته و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه راهنما، توسط یک گروه 30 نفري ورزشکاران و مربیان تحصیل کرده مورد بررسی قرار گرفت و میزان آن با استفاده از ضریب همبستگی آلفاي کرونباخ 81/0 محاسبه شد. از روش هاي آمار توصیفی براي محاسبه شاخص هاي مرکزي و پراکندگی در مورد متغیرهاي پژوهش استفاده شد. در آمار استنباطی براي بررسی اهداف ویژه از روش تحلیل عاملی اکتشافی (روش تحلیل مؤلفه هاي اصلی) جهت تعیین مهم ترین عوامل بازدارندگی (موانع) و راهکارها براي رشد و توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان و دسته بندي گزینه ها با توجه به بار عاملی آن ها استفاده شد. به منظور تأیید پیش فرض هاي مورد نیاز و مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی از آزمون هاي کفایت حجم نمونه (KMO) و آزمون کرویت بارتلت استفاده شد. از روش تحلیل عاملی تأییدي (مدل معادلات ساختاري) براي تأیید خرده مقیاسهاي پرسشنامه موانع و راهکارها استفاده شد. همه عملیات آماري با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته ها:

کمبود اماکن و امکانات بیشترین اولویت را دارا بود. بعد از آن، کیفیت پایین اماکن و امکانات و نامناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی اماکن قرار داشت. به دنبال آن نیز نداشتن نامناسب بودن وضعیت بهداشتی اماکن و وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن قرار داشت. در آن سو، کمترین اولویت مربوط به عدم اطمینان خود و خانواده از امنیت محیط بود. جهت بررسی بیشترین تأثیر از روش مدل سازي معادلات ساختاري براي تحلیل عاملی تأییدي و ارائه ي الگو استفاده شد که وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن، کیفیت پایین اماکن و امکانات و نا مناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی اماکن بیشترین تاثیر را در تبیین موانع و راهکارهاي محیطی رشد و توسعه ورزش همگانی در شهرستان لارستان داشتند.

بحث:

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کمبود اماکن و امکانات و کیفیت پایین اماکن و امکانات به ترتیب داراي بیشترین اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان هستند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی تاییدي نشان داد که وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن، کیفیت پایین اماکن و امکانات و نامناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی اماکن داراي بیشترین تأثیر هستند. بر خلاف یافته هاي حاضر، در مطالعه الگیانی و همکاران (2011) سختی دسترسی به فضاها و امکانات ورزشی به عنوان یکی از موانع محیطی مهم شناخته شد. معمولأ سالن ها و باشگاه هاي ورزشی شهرستان لارستان به نسبت جمعیت استان بسیار کم است و لذا این مسئله یکی از کمبودهاي شهرستان لارستان در راه رشد و توسعه ورزش است. همچنین از سالن هاي موجود، بیشتر آن ها از کیفیت پایینی برخوردارند و از امکانات مناسب بهره مند نیستند. به نظر می رسد که وضعیت ظاهري نامطلوب سالن ها و باشگاه هاي ورزشی در این زمینه بیشترین تأثیر را دارد. اگر وضعیت ظاهري این اماکن خوب باشد، بدون شک افراد بیشتري را جذب خود خواهد کرد و این حضور بیشتر به شکوفایی بیشتر استعدادها و رشد و توسعه ورزش کمک خواهد کرد. کیفیت پائین این اماکن به همراه نامناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. بخصوص شهرستان لارستان به جهت این که از آب و هواي گرم برخوردار است، افراد کمتري تمایل به ورزش بخصوصی در فصول گرم سال دارند. لذا به نظر می رسد مسئولان می بایست در این رابطه چاره اندیشی کنند و علاوه بر افزایش تعداد سالن ها و باشگاه هاي ورزشی، در امر تجهیز آن ها نیز کوشا باشند. این مسئله نیز به نظر می رسد در گرو اختصاص بودجه بیشتر به ورزش باشد. اداره ورزش و جوانان شهرستان نیز می توانند براي جذب حامیان مالی و اسپانسرها با برخی از شرکت هاي خصوصی که اغلب در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند، مذاکره نماید و آنان را به حمایت از توسعه ورزش در شهرستان ترغیب نماید. در مجموع می توان گفت که به ترتیب عوامل کمبود اماکن و امکانات و کیفیت پایین اماکن و امکانات داراي بیشترین اهمیت و اولویت هستند؛ اما بیشترین بار عاملی به ترتیب مربوط به وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن، کیفیت پایین اماکن و امکانات و نامناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی است. لذا پیشنهاد می شود علاوه بر این که باشگاه ها و سالن هاي ورزشی بیشتري در سطح شهرستان ساخته شود، در جهت افزایش کیفیت سالن ها و امکانات، ارتقاي وضعیت ظاهري اماکن و تجهیز سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی آن ها اقدامات لازم صورت گیرد.

نتیجه گیري:

به طور کلی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که کمبود اماکن و امکانات و کیفیت پایین اماکن و امکانات به ترتیب داراي بیشترین اهمیت از دیدگاه پاسخ دهندگان هستند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدي نشان داد که وضعیت ظاهري نامطلوب اماکن، کیفیت پایین اماکن و امکانات و نا مناسب بودن سیستم هاي گرمایشی و سرمایشی اماکن داراي بیشترین تأثیر هستند.

منبع: فصل نامه با پیام دانش اوز

 
   
نظرهای شما :  
نام: